Hieronder vindt u het sociaal jaarverslag van 2021, 2020 en 2019. Voor oudere jaarverslagen zie het Archief.

 

Sociaal jaarverslag 2021 

Ook in 2021 had het coronavirus zijn weerslag op onze gemeenschap Wladimirskaja. Veel van onze vieringen konden geen doorgang vinden. En wanneer een viering wel doorging, was dat vaak met allerlei (vaak wisselende) beperkingen, zoals bijvoorbeeld: aanmelding en registratie vooraf, onderling afstand houden van 1.5 meter, maximaal 30 bezoekers, mondkapjes dragen in de kerk, geen prosfores of kruisverering, geen gezamenlijk koffiedrinken na de viering. Hierbij werkten we steeds binnen de voorschriften van de Johannes-Bernarduskerk en het protocol van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

We hebben in 2021 in totaal acht keer een Goddelijke viering kunnen houden. De eerste was in april, op Tweede Paasdag, zoals gezegd onder strikte voorwaarden. Daarna een viering in mei op  Tweede Pinksterdag, en vervolgens op de derde zondag van resp. juni, augustus t/m december. Eind december werden de maatregelen weer aangescherpt waardoor de viering op Tweede Kerstdag tot onze spijt niet door kon gaan. De viering in oktober was een woordviering met diaken. Tijdens de vieringen mocht het koor aanvankelijk met 4, later met maximaal 8 mensen zingen.
In oktober mochten we, voor het eerst sinds lange tijd, weer samen koffie drinken na de viering; dat was als vanouds heel prettig.  Jammer genoeg bleek dat eenmalig: vanaf november gold weer een strenger regime. Te betreuren is dat de geplande vieringen met een litia (oktober) en iconenwijding ( november) niet door konden gaan.

Bijzonder was te merken dat er een aantal nieuwe bezoekers naar onze vieringen kwam. Omdat ieder zich van te voren moest aanmelden hadden we daar goed zicht op. Anderzijds kozen een aantal vaste bezoekers ervoor om uit veiligheid niet naar de vieringen te komen. Gemiddeld genomen waren veel minder mensen bij onze vieringen aanwezig dan in de periode vóór corona. Via mail, app en telefoon probeerden we zoveel mogelijk onderling contact te houden.


Informatie uit de gemeenschap
André Swertz, een vaste bezoeker, van onze vieringen overleed op 1 januari 2021. Op 11 februari overleed Ben van de Brom aan corona. Ben was jarenlang actief voor het Pokrof-bestuur en in de Byzantijnse  gemeenschap in Den Haag. Ook bij onze gemeenschap Wladimirskaja was hij actief en zong hij steevast de tenorpartij in ons koor. Op 17 februari overleed Joke van Kleinwee. Zij was vanaf de beginjaren betrokken bij Wladimirskaja en maakte jarenlang als sopraan deel uit van ons koor. Hans Webbers overleed, na een lang ziekbed, dit jaar op 2 april. Hij was een trouwe bezoeker van onze vieringen. Eeuwige rust voor André, Ben, Joke en Hans.

Verscheidene leden van onze gemeenschap kampten met ziekte of waren door hun lichamelijke toestand niet in staat om naar de vieringen te komen, simpelweg omdat het virus voor hen zo gevaarlijk is dat zij er, vanwege bijvoorbeeld  hun longproblemen, aan kunnen overlijden. Ook vader Paul was korte tijd ziek, tweemaal zelfs, maar is sinds november gelukkig weer goed hersteld.

Tijdens de periode dat we geen vieringen hadden heeft vader Paul een bezinningsgroep georganiseerd en begeleid. Hieraan nam een kleine groep van vijf mensen deel, via ZOOM.
Ook heeft vader Paul, gedurende de tijd dat we geen vieringen konden houden, wekelijks een overweging  geschreven bij het zondagevangelie, die op de website zijn geplaatst.


Onze vieringen
De vieringen die we wel hebben kunnen houden waren, hoe beperkt in aantal ook, van een grote schoonheid en ingetogenheid. Vader Paul ging voor op zijn eigen dienende wijze. Vanaf augustus had vader Paul een draagbaar microfoontje waardoor hij minder moeite hoefde te doen om goed verstaanbaar te zijn. Wim Tobé is inmiddels onze vaste diaken in een mooie samenwerking met vader Paul.
Vanwege het vertrek van  Hermann Sleeuwenhoek als acoliet en koster zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe acoliet en hebben die gevonden in (koorlid) Allard Griffioen. De eerste drie vieringen  is hij op het altaar ingewerkt door acoliet Aschwin Sep uit Roosendaal.  Allard  is nu met recht onze altaardienaar te noemen.
Henk Kanters was opnieuw onze vaste lezer.
Harm Goris en Freek Boers zijn onze nieuwe kosters. Zij zijn vanaf april terdege ingewerkt door Wim Zwanikken die jarenlang de kosterstaken samen met Hermann en Jan heeft verricht. Vanaf augustus voeren Harm en Freek, tot onze vreugde, de kosterstaken samen uit met een grote inzet en aandacht.
Sophie van der Wees zorgt vanaf augustus voor de bloemversiering bij de iconen.

Het koor bestond dit jaar uit 12 mensen, door corona zijn we flink in omvang ingeboet. Tijdens de vieringen mochten we met 8 mensen zingen– dit onder leiding van onze gewaardeerde dirigent, Dolf Bruinsma.

Ook in 2021 vroegen de vieringen veel voorwerk en nawerk. Zo maakt vader Paul, in samenwerking met Wim Tobé en Dolf Bruinsma voor iedere viering een liturgieboekje. Gelukkig waren er steeds weer mensen die bereid zijn zich extra in te zetten. Waarvoor onze grote dank. Speciale  dank gaat naar de locatieraad van de Johannes Bernardus, en dan nog met name naar Madeleine Bogaerts. Altijd bereikbaar en altijd bereid om mee te denken en te zoeken naar mogelijkheden.

Informatie  bestuur
Ook dit jaar is het bestuur druk geweest met het zo goed mogelijk vervullen van zijn taken. De coronacrisis vroeg om voortdurende alertheid en snel reageren. Dit zowel beleidsmatig, om als bestuur telkens een standpunt te bepalen over nieuwe corona-ontwikkelingen en kerkelijke zorgen, alsook praktisch: het regelen van aanmeldingen, registratie van bezoekers, extra mailings etc.
Er was in 2021 nog steeds een onderbezetting in het bestuur. Er leek een kandidaat beschikbaar die na de coronatijd het secretariaat zou gaan voeren, maar deze heeft zich helaas in november teruggetrokken. Dorine Sweere vervulde derhalve in het hele verslagjaar de dubbelfunctie van voorzitter a.i. en secretaris.  Anna Maria Plooij kwijt zich in volle overgave aan alles wat met het koor te maken heeft en George Bruinaars is opnieuw onze penningmeester.
Vader Paul is ook dit jaar weer onze gewaardeerde  adviseur. Albert Mennes beheert onze website en Henk Kanters, onze inhoudelijke webmaster, zorgt ervoor dat de kerkberichten, de overwegingen etc. op de website te vinden zijn.  

Ook dit jaar hebben we geen ‘ledenvergadering’ kunnen houden en zijn alle te bespreken stukken via de mail gegaan. De kascontrolecommissie, bestaande uit Wil Blom en Henk Kanters heeft het financiële jaarverslag over 2020 geaccordeerd. 

Het bestuur heeft 6 keer vergaderd, meestal via ZOOM zodat we  ook als bestuur coronaproof handelen. Het moeilijkst was steeds te beslissen of we wel of niet een viering zouden kunnen houden. Het houden van de Goddelijke Liturgie in Utrecht is uiteindelijk toch de hoofdopdracht van het bestuur. De veiligheid voor onze bezoekers en de solidariteit met kwetsbare groepen in de maatschappij, gaven steeds de doorslag. Van een aantal mensen uit de gemeenschap kregen we via mail, app of een kaartje bemoedigende woorden en  waardering voor onze inspanningen. Wij danken u daarvoor, dat sterkt ons opnieuw om door te gaan.

De samenstelling van het bestuur is vanaf januari 2022 als volgt: 
Dorine Sweere, voorzitter a.i. en secretaris (zittingstermijnen tot uiterlijk 1-1-2023),
George Bruinaars penningmeester (zittingstermijn tot 1-1-2024)
Anna Maria Plooij, bestuurslid koorzaken (zittingstermijn tot 1-1-2026)
Vader Paul Brenninkmeijer is adviseur van het bestuur. 

Kascontrolecommissie:  Henk Kanters (tot 1-1-2022) en John Sloot  (tot 1-1-2023)

Ondanks alle zorgen in 2021  kijken we  opnieuw hoopvol uit naar 2022. Dit is ook gebaseerd op de ervaring van onderlinge betrokkenheid van de leden van de gemeenschap, ook als we elkaar niet daadwerkelijk kunnen zien. We wensen ieder veel gezondheid en kijken ernaar uit u weer te ontmoeten.

Dorine Sweere, secretaris
31-12-2021

 

Sociaal jaarverslag 2020

2020 is ook voor onze gemeenschap Wladimirskaja een moeilijk jaar geworden vanwege het coronavirus. In maart werd duidelijk dat we tijdelijk - op gezag van de Nederlandse Bisschoppenconferentie – geen vieringen mochten houden. Uiteraard hebben we als bestuur ons achter dit besluit geschaard. Dus dit jaar was er géén Goddelijke Liturgie met Pasen, was er in de vastentijd geen viering met de Voorafgewijde Gaven, vierden we geen Pinksteren, enzovoorts. We hebben in totaal slechts zes keer een goddelijke viering kunnen houden, in januari, februari, in september, oktober en op 20 december en Tweede Kerstdag. De viering in oktober was een woordviering  met diaken. De vieringen vanaf september waren onder strikte voorwaarden. Niet meer dan 30 personen, vooraf aanmelden, afstand houden, mondkapje dragen. Ook het koor werd beperkt gehouden tot 4 zangers. Er was geen mogelijkheid om met elkaar daarna koffie te drinken of na te praten. Heel begrijpelijk heeft een groot deel van onze vaste bezoekers de keuze gemaakt om niet naar de vieringen te komen, in verband met besmettingsgevaar.

Bijzonder was te merken dat er wel veel onderling contact was, mensen belden elkaar, appten heen en weer, en er was veel onderling mailcontact. Toen de eerste coronagolf in de zomer op zijn retour was heeft het bestuur op 23 augustus een bijeenkomst georganiseerd in de buitenlucht bij StayOkay in Bunnik. De opkomst was groot. De zon scheen volop en er was een zeer geanimeerde stemming. Iedereen was heel blij elkaar weer te zien. Er was een echte gemeenschap bij elkaar!

Informatie uit de gemeenschap
Op 14 april werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden aan een hartaanval van onze voorzitter Fons van Bosbeek. Het was midden in de coronatijd en er was dus ook geen mogelijkheid om een afscheidsviering of Litia te houden. We hebben als bestuur, op verzoek van de familie, Fons vanuit zijn huis uitgeleide gedaan met het zingen van een aantal byzantijnse gezangen; vader Paul was alleen met de familie van Fons aanwezig op de begraafplaats St. Barbara.

Piet van Kleinwee, oud-voorzitter en zeer betrokken lid van onze gemeenschap, overleed kort daarna, op 20 april. Wij hebben bij het verlaten van de Johannes-Bernardus kerk hem de laatste eer bewezen met het zingen van het Wetchnaja pamjat. Eeuwige rust voor zowel Fons als Piet!

Dit jaar waren verscheidene leden van onze gemeenschap ernstig ziek. Tenminste zes van hen moesten korter of langer worden opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis. Van vijf mensen weten we dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, zijn drie van onze leden in ernstige gezondheidstoestand (her)opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis . We kennen hun namen en bidden voor hen.

Dorine Sweere volgde in januari een EHBO-cursus. Eind september heeft zij samen met Henk Kanters een BHV-cursus gevolgd, die werd georganiseerd door de parochie Utrecht. Dit vooruitlopend op de wettelijke regel die binnenkort van kracht wordt, dat bij elke kerkelijke viering verplicht een BHV’er aanwezig moet zijn.

Onze vieringen
De vieringen die we wel hebben kunnen houden waren, hoe beperkt ook, van een grote schoonheid en ingetogenheid. Vader Paul ging voor op zijn eigen dienende wijze, Hermann Sleeuwenhoek was opnieuw onze vaste acoliet, Henk Kanters onze lezer en vanaf september werkte Wim Tobé als diaken mee aan onze vieringen; op Tweede Kerstdag was Iwan Osseweijer de diaken.

Het koor bestond dit jaar uit 18 mensen, maar vanaf september mocht slechts een klein koor van vier zangers zingen – dit onder leiding van onze gewaardeerde dirigent, Dolf Bruinsma. 

Hermann Sleeuwenhoek heeft in december aangegeven dat hij vanwege toenemende gezondheidsklachten na 25 jaar stopt als acoliet. Op 26 december nam hij afscheid als acoliet. We zijn Hermann zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor onze gemeenschap. De taken die Hermann en Jan vervulden zijn talloos. En met zoveel aandacht. We zullen er pas gaandeweg de tijd achter komen waar zij allemaal met een grote vanzelfsprekendheid en toewijding  voor zorgden.

De vieringen in de coronatijd vroegen een nog grotere inzet van vrijwilligers dan normaal. Onze dank gaat dan ook naar al die vrijwilligers die de vieringen  toch mogelijk maakten, de kosters, schoonmakers, receptionisten en begeleiders. En uiteraard naar vader Paul, die in coronatijd wekelijks een overweging schreef voor op de website. En naar het parochieberaad van de Johannes-Bernarduskerk die met ons steeds zocht naar mogelijkheden om toch een Goddelijke Liturgie te kunnen vieren.

Informatie  bestuur
Dit verslagjaar vergde veel van het bestuur, vanwege enerzijds de structurele onderbezetting, en anderzijds de extra taken en verantwoordelijkheden die de coronacrisis met zich meebracht. Dit werd nog versterkt door afwezigheid wegens ziekte van vader Paul als adviseur.

Na het plotseling wegvallen van onze voorzitter Fons van Bosbeek heeft het bestuur besloten dat Dorine Sweere voorzitter ad interim werd, naast haar functie als secretaris. Anna Maria Plooij was verantwoordelijk voor alle koorzaken en  Albert Mennes is van 1-1-2020 tot 1-9-2020 penningmeester geweest. Door omstandigheden heeft hij deze taak echter weer terug moeten geven. Wij danken Albert voor zijn inzet. Gelukkig was George Bruinaars bereid om het penningmeesterschap weer op zich te nemen. We zijn hem hier zeer erkentelijk voor.
Lange tijd waren er dit jaar twee vacatures en hebben we gezocht naar aanvulling van het bestuur. We hopen dat er een volgende stap gezet kan worden als het coronavirus op zijn retour is.

Door de coronamaatregelen hebben we moeten besluiten om de ledenvergadering via de mail te laten plaats vinden. Alle te bespreken stukken (sociaal en financieel jaarverslag) zijn rondgestuurd naar de leden van de gemeenschap. Een aantal mensen uit de gemeenschap hebben hierop instemmend gereageerd. De kascontrolecommissie, bestaande uit Marga Dickhoff en Wil Blom, heeft het financiële jaarverslag geaccordeerd.  

Albert Mennes heeft dit jaar de website van onze gemeenschap vernieuwd met het oog op veiligheidseisen en privacy. Albert beheert de website en Henk Kanters is inhoudelijk webmaster.

Het bestuur heeft 8 keer vergaderd waarvan zes keer  in aanwezigheid van vader Paul als adviseur. We hebben als bestuur moeilijke beslissingen moeten nemen: wel of niet vieren in coronatijd, hoe gaan we verder zonder Fons, hoe houden we contact met de mensen uit de gemeenschap? Uiteindelijk zijn we er steeds in goed overleg uitgekomen en kregen we via mail, app of een kaartje vanuit de gemeenschap waardering voor onze inspanningen. Wij danken u daarvoor, dat sterkt ons om door te gaan.

De samenstelling van het bestuur is vanaf januari 2021 als volgt: 
Dorine Sweere, voorzitter a.i.  secretaris (zittingstermijn tot 1-1-2023),
George Bruinaars penningmeester (zittingstermijn tot 1-1-2024)
Anna Maria Plooij, bestuurslid koorzaken (zittingstermijn tot 1-1-2022)
Vader Paul Brenninkmeijer is adviseur van het bestuur. 

Kascontrolecommissie:  Wil Blom (tot 1-1-2022) en Henk Kanters (tot 1-1-2023)

Ondanks alle zorgen in 2020  kijken we hoopvol uit naar 2021. Dit is ook gebaseerd op de ervaring van onderlinge betrokkenheid van de leden van de gemeenschap, ook als we elkaar niet daadwerkelijk kunnen zien. We wensen ieder veel gezondheid en kijken ernaar uit u weer te ontmoeten.


Dorine Sweere, secretaris

31-12-2020

 

Sociaal jaarverslag 2019
RK Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja

Opnieuw is het achterliggende jaar, 2019, voor onze R.K. gemeenschap Wladimirskaja een jaar waarop we met vreugde mogen terug kijken.

In totaal vierden we 15 keer de Goddelijke Liturgie in Johannes de Doper-Bernarduskerk. Dit betrof tienmaal onze viering op de derde zondag van de maand, aangevuld met de speciale vieringen van Theofanie/Waterwijding (6 januari), Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag. Tijdens de Grote Vasten vierden we, zoals gebruikelijk, de Basiliusliturgie en de viering van de voorafgewijde Gaven (5 april). In maart hielden we aansluitend aan de liturgie een Litia voor de overledenen van onze gemeenschap en in november was er een iconenwijding.
Gemiddeld genomen namen aan de vieringen zo’n 50-75 mensen deel, opnieuw een lichte stijging in aantal ten opzichte van vorig jaar. We verheugen ons op de trouwe vaste kern maar zijn ook blij met de nieuwe mensen die in 2019 onze Byzantijnse vieringen bijwoonden en waarvan er een aantal inmiddels ook vaste bezoekers zijn geworden. Zo groeit onze Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja langzaam maar gestaag. Dit komt mede doordat de leden van onze gemeenschap een warme en open houding naar elkaar en naar nieuwe bezoekers hebben, een welkom tijdens de Goddelijke Liturgie maar ook een warm welkom bij het koffiedrinken nadien.

Op 13 juli is George Bruinaars als oblaat geïnstalleerd in Chevetogne. Wij feliciteren hem hier van harte mee. Ook felicitaties voor vader Paul die op 19 juli vierde dat hij 55 jaar geleden tot priester gewijd is.

Op 12 april werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van Ruud de Vries, een bijzonder en zeer gewaardeerd lid van onze gemeenschap. We hebben hem op Goede Vrijdag ter grave gedragen. Eeuwige gedachtenis!
Vader Paul Brenninkmeijer celebreerde op zijn mooie dienende wijze alle vieringen van de Goddelijke Liturgie. Hermann Sleeuwenhoek was ook in 2019 onze ‘vaste’ acoliet. Hermann is steeds van onschatbare waarde voor ons, voor alle taken die hij vervult ten einde een goed voorbereide en prachtig aangeklede Goddelijke liturgie te kunnen vieren.

Henk Kanters was de vaste lezer in 2019. En nu ook officieel! Op 24 maart is hij in Rosmalen door Archimandriet vader Johan Meijer gewijd tot lezer in de Byzantijnse Liturgie. Tot zijn grote verrassing waren er veel leden van onze Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja gekomen om getuige te zijn van deze bijzondere gebeurtenis.

Het koor maakte dit jaar een dirigentenwissel mee. Op 20 januari heeft Gerard van Kalken na 15 jaar het stokje overgedragen aan Dolf Bruinsma. Gelukkig zijn Gerard en Trix als koorleden gebleven en kan Gerard Dolf bij staan in de “Utrechtse manier” van het zingen tijdens de Goddelijke Liturgie. Bij zijn feestelijke afscheid als dirigent is Gerard, samen met Trix, een weekend Chevetogne aangeboden.
Het koor bestaat in 2019 uit 18 leden, waaronder 3 nieuwe koorleden. Per september zijn we naar 3 repetities per maand gegaan. Dit ook omdat we voor het koor “nieuwe stukken” willen instuderen zoals de Vespers en de Typica.

In 2019 volgde Henk Kanters een dirigentencursus. Na het behalen van zijn certificaat is hij de repetitor van ons koor. Nieuwe koorleden oefenen extra onder zijn begeleiding de “Homberg”.
Op 13 april was onze gemeenschap in Rotterdam uitgenodigd bij het Jubileum van Stichting Oecumenische Ontmoetingen Rotterdam. Het koor heeft toen op een mooie en ingetogen manier Vespers gezongen.

Op 10 november was de eerste parochiedag van de fuserende katholieke gemeenschappen in Utrecht. Ook wij waren daarbij als bijzondere geloofsgemeenschap uitgenodigd. Wij hebben ons als Byzantijnse Gemeenschap goed kunnen presenteren. Vader Paul was een van de concelebranten en we hadden een informatie-stand met prachtige Byzantijnse liturgische voorwerpen. In de middag gaf vader Paul een druk bezochte lezing over iconen en de Byzantijnse liturgie; en het koor Stanem Dobre bracht een aantal prachtige gezangen ten gehore.

Dit jaar werd twee keer een bijeenkomst van het platvorm Interculturele Kerken Utrecht bezocht. Een keer ging het over het betrekken van jongeren bij het geloof, de tweede keer woonden we de Goddelijke Liturgie van de Koptisch Orthodoxe Gemeenschap bij.

Na de Goddelijke Liturgie op zondag 17 februari heeft het bestuur een ledenvergadering belegd met de leden van onze gemeenschap.
Het bestuur van Wladimirskaja heeft in 2019 vijfmaal vergaderd.
Verder woonde een bestuurslid de twee halfjaarlijkse ledenvergaderingen van Pokrof bij. Tenslotte nam vader Paul deel aan het landelijke overleg van celebranten in de byzantijnse ritus.

In september gaf George Bruinaars aan zich te willen terug trekken als penningmeester. Tot onze blijdschap hebben we Albert Mennes bereid gevonden om per 1-1-2020 deze taak over te nemen. Fons van Bosbeek heeft in het bestuur aangegeven dat hij opteert voor een 2 e termijn als voorzitter. Het bestuur neemt dit met beide handen aan. Het bestuur wordt ondersteund door Hans Webbers als webmaster. Marga Dickhoff zorgt voor attenties voor zieken en jarigen en maakt haar speciale gerechten voor Pasen. Ook zorgt zij voor versnaperingen bij speciale vieringen. Sophie van der Wees zorgt voor attenties/kerstwensen voor alle kerkgangers met Kerstmis.

Wij blikken met veel dankbaarheid terug op 2019. Die dankbaarheid willen we uitspreken naar alle vrijwilligers die zich op zijn of haar wijze hebben ingezet om met onze gemeenschap de vieringen van de Goddelijke Liturgie mogelijk te maken. Ook de gemeenschap van de Johannes de Doper–Bernarduskerk bedanken we voor haar gastvrijheid en de goede samenwerking.

Het bestuur ziet uit naar een gezegend 2020!

Utrecht, 31 december 2019
Dorine Sweere,
secretaris