KERKBERICHTEN NUMMER 5,  november - december 2021

Zondag 21 november: 26e Zondag na Pinksteren (1e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Deze zondag vieren wij het feest van de Intrede van de Moeder Gods in de tempel. Volgens het Proto-evangelie van Jakobus wordt de kleine Moeder Gods op 3-jarige leeftijd door haar ouders naar de tempel gebracht. Priester Zacharias ontvangt haar, samen met de tempelmaagden, die een brandende fakkel vasthouden. Als Anne en Joachim de tempel verlaten, zal hun dochter afgeleid worden door de flikkerende vlammetjes en zal zij haar ouders niet missen. Want negen jaar verblijft zij in een kamer, waar een engel haar dagelijks voedt. Zij wordt voorbereid op haar roeping: moeder worden van Gods Zoon.
In het Kondakion van dit feest wordt gezongen: De heilige tempel van de Verlosser, de maagdelijke bruid van God, de schatkamer van zijn heerlijkheid, wordt vandaag binnengeleid in het huis van de Heer. Door haar wordt de tempel vervuld van geest en genade. De engelen van God bezingen haar: Zij is de woontent van de Allerhoogste. Er wordt dus een vergelijking gemaakt met de tempel als gebouw waar God woont en Maria die als tempel Gods Woord in zich zal ontvangen.


Zondag 19 december: Zondag voor Kerstmis (5e toon) 
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie. 
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Op deze zondag voor Kerstmis vermeldt de evangelist Mattheüs de lijst van namen van de voorouders van Jezus. Het zijn drie maal veertien geslachten. Het getal veertien is een cijfercode voor het woord David. De medeklinkers hebben volgens hun rangschikking in het Hebreeuwse alfabet namelijk 14 letters. Jezus is als het ware de super David, David in de derde macht. De joodse verwachting van een ideale leider die recht en vrede zal schenken wordt in Jezus vervuld.

 

Zondag 26 december: 2e Kerstdag  (Synaxis van de Moeder Gods)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Synaxis betekent liturgische samenkomst en is de aanduiding van de vieringen die daags na een groot feest gehouden worden. Dan wordt er altijd een belangrijk figuur van dat grote feest speciaal belicht. Voor Kerstmis is dat de Moeder Gods. Door haar is Christus ter wereld gekomen. Zij schenkt haar Zoon aan ons allen als onze Verlosser. Daarom wordt zij op deze tweede kerstdag bijzonder geëerd. Maar de lezingen zijn van de eerste Kerstdag: het evangelie vertelt over de wijzen uit het Oosten die de pasgeboren koning Jezus in Bethlehem gaan bezoeken en vereren in tegenstelling tot de paranoïde koning Herodes die boze bedoelingen heeft.


januari 2022
Net als afgelopen jaar het geval was, is er in 2022 geen viering van Theofanie en Waterwijding.

De eerste viering van de Goddelijke Liturgie in het nieuwe jaar is op 16 januari.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe secretaris
Na het overlijden van Fons van Bosbeek, in april 2020, heeft onze secretaris Dorine Sweere de taken van Fons als voorzitter ad interim overgenomen. Het spreekt voor zich dat deze combinatie van functies een zware belasting is en bestuurlijk ook niet gewenst. Het bestuur is daarom verheugd nu te kunnen melden dat per 1 januari 2022 Gerrit-Jan Westerveld het secretariaat op zich gaat nemen. In zijn actieve loopbaan was Gerrit-Jan als pastoraal werker o.a. nauw betrokken bij de Johannes-Bernarduskerk. Wij heten hem in zijn nieuwe rol als secretaris van harte welkom in onze gemeenschap.

Coronamaatregelen
Nieuwe tekst (d.d. 14 november). Anders dan we eerder meldden in dit Kerkbericht, zijn met ingang van 12 november toch weer coronamaatregelen van kracht.  Onder andere wordt 1,5 meter afstand weer ingevoerd en is het mondkapje verplicht wanneer u de kerk binnenloopt. 
Verder  zijn er geen prosfores en wordt de communie nog steeds alleen op de hand uitgereikt. Uiteraard wordt ook verwacht dat u bij bepaalde lichamelijke klachten (bijv. koorts) thuis blijft en zich evt. laat testen.
Helaas mogen we ook niet gezamenlijk koffiedrinken na de viering. 


Koorleden gevraagd

Het koor zoekt nieuwe leden. Hebt u interesse? U bent meer dan welkom. Kom eens kijken en meezingen bij een repetitie op de drie dinsdagavonden voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie. Bel voor meer informatie de dirigent Dolf Bruinsma, tel 023-5277734 of Anna Maria Plooij, tel. 030-2544337.

Bericht van de penningmeester 
De coronacrises beperkte niet alleen het aantal toegestane deelnemers bij onze vieringen, ook onze inkomsten bleven ver achter. Tot nu toe bedraagt dit jaar het verschil tussen onze inkomsten en de vaste en variabele lasten meer dan €2000!  We stevenen over 2021 dus af op een flink financieel verlies. Kunt u misschien een vrijwillige bijdrage missen om dit verlies te beperken?
Uw bijdrage is welkom op rekening  
NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen
Hartelijk dank!

 

 

KERKBERICHTEN NUMMER 4 -  augustus t/m oktober 2021

Zondag 15 augustus: Ontslapen van de Moeder Gods
Goddelijke Liturgie (3e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie (3e toon)

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en Diaken Wim Tobé

Ontslapen van de Moeder Gods. Op deze zondag vieren we het ontslapen van de Moeder Gods, de byzantijnse benaming van Maria ten hemelopneming. Maria is beeld van de menselijke ziel in haar diepste schoonheid en onbedorvenheid. Zij luistert en is bereid om het Woord dat vlees wordt in de boodschap van de engel te ontvangen. Vol verdriet staat zij onder het kruis. In haar ontslapen mogen wij onze ware bestemming zien.  Ook wij mogen delen in de glorie die alle bederf van dood en aantasting door de zonde te boven komt.  Bij ons is die ziel, die in wezen onbedorven is, ons ware zelf, vaak verstopt onder de wirwar van gevoelens en gedachten die ons van de kern afleiden. Maria toont ons als de ‘panhagia’, de geheel heilige, hoe onze menselijke ziel in goedheid en schoonheid tot expressie kan komen.

Zondag 19 september:  zondag na Kruisverheffing
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie (8e toon)

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en Diaken Wim Tobé

We zijn enige dagen na het feest van Kruisverheffing. We vereren het kruis van Jezus. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch: Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.

17 oktober: 21e Zondag na Pinksteren Goddelijke Liturgie (4e toon) 
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en Diaken Wim Tobé

In het evangelie van deze zondag vertelt Jezus de parabel van het zaad. Een gedeelte van het zaad gaat verloren omdat het op rotsachtige bodem valt zodat het geen vrucht kan dragen, of op de weg waar het wordt vertrapt, of tussen de dorens die het verstikken. Het zaad is het woord van God dat iets bij ons, die de aker zijn, teweeg wil brengen. Maar we zijn vaak niet echt ontvankelijk, of luisteren te oppervlakkig of we worden in beslag genomen door de afleidingen en zorgen van het leven. Toch valt er ook een deel op goede grond zodat het rijke vrucht draagt. Het is mij opgevallen dat juist in de Coronatijd er in de kerk veel oplettender dan anders geluisterd werd of werd meegebeden. Wij waren in deze ongewone en nieuwe situatie meer ontvankelijk voor wat Gods woord in ons wil bewerken. Moge dit zo blijven.

                                        ------------------------------------

Zondag 10 oktober Landelijke dag van de Pokrof gemeenschappen
Het voornemen is dat dit jaar Gruzinskaja, de byzantijnse gemeenschap in Eindhoven, de landelijke Pokrof dag organiseert. Eind mei stuurden we u een email door waarin de belangstelling voor deze dag werd gepeild.

Zodra meer gegevens over deze landelijke dag bekend zijn, informeren wij u hierover in een aparte mail.  Ook op onze website is t.z.t. deze informatie te lezen.

Nieuwe vrijwilligers
We zijn blij dat we u kunnen melden dat we een nieuwe acoliet en nieuwe kosters bereid hebben gevonden om het vele werk van Hermann en Jan en Wim Zwanikken van de afgelopen jaren op zich te gaan nemen.

Allard Griffioen is inmiddels door vader Paul opgeleid als acoliet. Hij wordt verder ingewerkt door Aschwin Sep, acoliet uit Roosendaal, die de afgelopen periode al als invallend acoliet bij onze vieringen gediend heeft.
De kosterstaken worden overgenomen door Harm Goris (tevens lid van het JOB-beraad) en Freek Boers. Zoals gezegd, we zijn blij met deze opvolging en we wensen de nieuwe mensen veel succes en inspiratie bij het ondersteunen van de vieringen.
Daarnaast is er een groepje vrijwilligers samengesteld die diverse ondersteunende taken op zich nemen, zoals verzorgen van de bloemen, pascha, kerstattentie, schoonmaken, etc. Ook dit is een heuglijke ontwikkeling. Vele handen maken licht werk!

 

Bericht van de penningmeester
Door de coronapandemie zijn er minder inkomsten dan gewoonlijk en teren we in op onze spaarrekening. We vragen u daarom of u een extra vrijwillige gift wilt doen op rekening  NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen
Hartelijk dank!

 

Kerkbericht nr. 3-2021

Wij beginnen weer met Byzantijnse vieringen!
Weliswaar zal de derde zondag van deze maand, 16 mei, in de Johannes-Bernarduskerk nog een gewone katholieke viering zijn, wel met celebrant vader Paul Brenninkmeijer. Maar vanaf Pinksteren vervolgen wij onze Byzantijnse vieringen op de gebruikelijke tijden.
De beperkingen die de coronapandemie ons oplegt blijven vooralsnog gelden. Dit betekent onder andere: maximaal 30 bezoekers, dragen van een mondkapje, onderling afstand van 1,5 meter bewaren. Wie wil komen moet zich van te voren melden bij het secretariaat via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 06-50431561.

 
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag, viering van Pinksteren, 
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Op de icoon van dit feest zien we de apostelen tegenover elkaar in twee rijen op een u-vormige bank zitten. Vanuit een halve cirkel die de goddelijke werkelijkheid aanduidt dalen stralen neer over hun hoofden, met kleine vlammen, die de nederdaling van de Heilige Geest aanduiden. Onder de icoon is een zwart gat, daarin zien we een gekroonde figuur, die Kosmos wordt genoemd. Dat is de wereld, die in feite leeft in de duisternis van de uitzichtloosheid. Deze kosmos figuur draagt een doek in de handen en daarom zien we twaalf schriftrollen. De wereld is wel ontvankelijk voor de blijde boodschap van hoop die door de apostelen wordt verspreid. Herkennen wij ons in deze boodschappers?  Mogen ook wij getuigen zijn van dit blijde hoopgevende verhaal in de zo onzekere wereld van vandaag.

Zondag 20 juni: 4e zondag na Pinksteren
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé
Feest van de Moeder Gods van Wladimir, patrones van onze Utrechtse byzantijnse gemeenschap. Na afloop van de liturgie worden moleben, een korte gebedsdienst, gezongen bij de icoon van de Moeder Gods van Wladimir. In het evangelie wordt verteld over de genezing van de knecht van een Romeinse Centurio en Jezus is verbaasd over de kracht van het geloof van deze niet-jood.  God werkt ongemerkt overal in deze wereld en soms brengen mensen van wie wij het niet verwachten een bijzonder geloof en vertrouwen op.


Tot Pinksteren wekelijks overweging op de website. 
Vader Paul schreef in deze coronatijd voor elke zondag een overweging die u kunt vinden in onze website: www.byzantijnsekapelutrecht.nl  onder het kopje overwegingen. Het is een bezinning bij de evangelietekst volgens de byzantijnse ritus voor de betreffende zondag. Deze wekelijks overdenkingen stoppen, zodra wij onze Byzantijnse vieringen hervat hebben. 
Vanaf Pinksteren zullen de (maandelijkse) preken die vader Paul tijdens de vieringen houdt, wel op de website worden gezet.

Hans Webbers overleden,
Op 2 april overleed Hans Welbers in de leeftijd van 77 jaar na een ziekte die hem een jaar geleden trof. Op vrijdag 9 april heeft voor hem de uitvaart plaats gehad in de protestantse kerk op Marken, de woonplaats van hem en zijn vrouw Aagje. Vader Paul mocht daarbij Ds. Klink assisteren met ook enkele Byzantijnse elementen. Hans, in zijn rolstoel, en Aagje waren zeer geziene bezoekers van onze Utrechtse Byzantijnse gemeenschap. Van jongs af aan vertrouwd met de Byzantijnse liturgie zong hij op zuivere toon de gezangen mee. We zullen hem missen! Wij wensen Aagje veel sterkte bij dit verlies. 

Onderling contact blijft belangrijk
Nog lang niet al onze leden kunnen of mogen niet naar onze vieringen komen vanwege de coronacrisis. Daarom blijft het belangrijk ook aan hen te blijven denken en zo mogelijk contact met hen te onderhouden via mail of telefoon.


Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 06-50431561 – email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening

NL13 INGB 0004 5829 39

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen

 

Zie verder de website van de Landelijke Pokrofgemeenschappen:  www.pokrof.nl en www.byzantijnsnetwerknederland.nl/rooster-met-vieringen

Kerkbericht nr. 2-2021

Voorlopig worden er op de derde zondag van de maand nog geen Byzantijnse vieringen gehouden in  de Johannes Bernarduskerk.  Dus op 21 maart en 18 april is er géén viering van de Goddelijke Liturgie. Maar met Pasen maken wij een uitzondering: de Paasviering! 

Maandag 5 april: Tweede Paasdag is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en vader Wim Tobé, diaken
                       
                         Christós voskrése! Vo-ístinnu voskrése 
`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks de narigheid van het coronavirus mogen wij ons hierin verheugen. Een koortje van vier zangers zal de viering luister bijzetten. 
Helaas kunnen wij onze paasvreugde niet bij een feestelijk samenzijn na afloop van de viering met elkaar delen. De paasgaven:  pascha, paasbrood en eieren zijn reeds van te voren gezegend en zullen voor de bezoekers in aparte pakketjes gereed staan om mee naar huis genomen te worden. Een pakketje kost vijf euro. De opbrengst is voor onze eigen Wladimirskajagemeenschap.

Deze viering mag worden bijgewoond door maximaal 30 personen (priester, diaken, acoliet en koor niet meegerekend). Vergeet daarom niet, als u deze viering wil bijwonen, zich op te geven bij het secretariaat; per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch 06-50431561. Ook alle andere coronamaatregelen nemen we in acht.
Heeft u zich aangemeld, maar de dagen ervoor last van klachten die op corona kunnen wijzen (verkoudheid, koorts, e.d.), wilt u dat ons dan laten weten? Dan kunnen we evt. nog iemand anders uitnodigen die op de wachtlijst staat.  

Zodra de vieringen op de derde zondag van de maand weer gaan beginnen - we hopen dat dit het geval kan zijn in mei - krijgt u tijdig bericht.

Overlijdensbericht
Op 17 februari jl. is Joke van Kleinwee op 88-jarige leeftijd overleden in wooncentrum Voorhoeve in Utrecht. Joke was vanaf de beginjaren van Wladimirskaja een trouwe deelnemer aan al onze vieringen. Tot aan haar opname in het verpleeghuis zong zij als sopraan mee in het koor. Joke heeft samen met haar man Piet, die vorig jaar overleed, veel betekend voor onze gemeenschap. Ze is op 23 februari in besloten kring begraven. Eeuwige gedachtenis!

 Wekelijkse overwegingen in Coronatijd                                                                 Op deze  website kunt u in deze coronatijd onder het kopje “overwegingen” wekelijkse een overweging lezen, die vader Paul Brenninkmeijer schrijft bij het evangelie van elke zondag.

 

Kerkbericht nr. 1-2021

Voorlopig géén viering (en ) 
De dreiging van de besmetting door het coronavirus heeft het bestuur doen besluiten om in elk geval géén viering te houden op zondag 17 januari. Omdat er een verlenging van de lockdown te verwachten is ziet het er naar uit dat ook de viering op zondag 21 februari moet worden afgelast. Zodra de vieringen weer hervat kunnen worden krijgt u meteen van ons bericht.

Onderling contact blijft belangrijk
Het is heel belangrijk dat wij als leden van onze Byzantijnse gemeenschap elkaar niet uit het oog verliezen. Daarom wordt hierbij een oproep gedaan om elkaar te blijven mailen en bellen.

Wekelijkse overweging op onze website
Vader Paul schrijft in deze Corona-tijd voor elke zondag een overweging die u kunt vinden in onze website: www.byzantijnsekapelutrecht.nl  onder het kopje overwegingen. Het is een bezinning bij de evangelietekst volgens de Byzantijnse ritus voor de betreffende zondag. We hopen dat velen de moeite nemen deze teksten te lezen.

Bezinningsgroep
Het bestuur neemt een nieuw initiatief om via het programma ‘zoom’ maandelijks een digitale bezinningsbijeenkomst te houden. De deelnemers zien elkaar op het scherm en kunnen spreken met elkaar. Wie een computer of tablet met internetverbinding en camera bezit, en weet hoe met zoom te werken, kan hier aan deelnemen. Bestuurslid Anna Maria Plooij is hierbij de digitale gastvrouw die elke deelnemer per mail een uitnodiging stuurt voor de betreffende meeting. De meeting heeft plaats dicht bij de derde zondag van de maand, als we normaal onze viering houden.  Het maximum is tien deelnemers per keer. Vader Paul zal voor elke bijeenkomst een onderwerp voorbereiden. Een tekst van twee A-4jes wordt door hem van te voren aan de deelnemers die zich hebben opgegeven, toegestuurd. Aan het einde volgen een paar gespreksvragen waarover we van gedachten kunnen wisselen. Om het ordelijk te laten verlopen geeft vader Paul dan de beurt aan wie daarvoor de hand opsteekt. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Het klimaatprobleem en de Bijbel, en vanuit de Byzantijnse traditie - Wat betekent verlossing in de Byzantijnse traditie? - Wat te denken van heiligheid? Etc. Het gebeurt op een donderdagavond van 19 uur tot 20 uur. Te beginnen op 21 januari. Als er veel aanmeldingen zijn kan dit herhaald worden op de volgende vrijdagavond. Wie hiervoor belangstelling heeft moet zich aanmelden bij Anna Maria Plooij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en graag vóór 14 januari.

Dankwoord aan Hermann Sleeuwenhoek
Na afloop van de viering op Tweede Kerstdag heeft het bestuur van de Wladimirskaja-gemeenschap Hermann Sleeuwenhoek bij monde van vader Paul onze dank getoond voor zijn jarenlange inzet als acoliet en koster. Door zijn afnemende gezondheid voelt hij zich niet langer in staat dit werk met alle verantwoordlijkheden erbij voort te zetten. Meer dan vijf en twintig jaar heeft Hermann onze gemeenschap gediend, met een enorm grote trouw en precisie. Als geen ander weet hij wat de regels zijn in de Byzantijnse liturgie. Daarnaast zorgde hij voor de bloemversiering, aangepast aan een betreffend feest. Als iconenschilder heeft hij de mooie iconen die wij in onze diensten gebruiken zelf vervaardigd. Ook de bijpassende standaards zijn door Hermann gemaakt. Hermann zorgde ook voor de aanschaf van miswijn, kaarsen en andere benodigdheden en bakte steeds de prosforen. Samen met Jan Verhoeven en met hulp van Wim Zwanikken en Ilse Hafkenscheid werd elke viering de kerk ingericht met alle gebruiksvoorwerpen, iconen en kaarsenstandaards. Wij gunnen het dat Hermann het wat rustiger aan kan doen, en hopen dat hij niet te veel last ondervindt wat betreft zijn gezondheid.    

Zoeken naar opvolgers voor het werk Hermann Sleeuwenhoek 
Onze gemeenschap zal nu moeten zoeken naar een opvolging. Het bestuur is daar al mee bezig, maar staat open voor iedere suggestie of aanmelding van iemand die een van de taken van Hermann zou willen en kunnen overnemen: al is het maar als helper bij de inrichting van de kerk, als bloemversierder of bij het bakken van prosforen.

Digitale collecte
Nu we de komende periode geen vieringen hebben, lopen we inkomsten via de collectes mis, terwijl er wel bepaalde kosten blijven. We willen u vragen om een (klein) bedrag wat u kunt missen over te maken naar onderstaande rekening.
Iedereen die in 2020 een gift gedaan heeft aan onze gemeenschap: hartelijk dank!

Uw vrijwillige bijdrage is welkom op rekening

NL13 INGB 0004 5829 39

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 06-50431561  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkbericht nr. 4-2020

Overzicht van komende vieringen in de H. Johannes de Doper - H. Bernarduskerk,
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

VANWEGE DE ONZEKERE ONTWIKKELING VAN DE CORONA-PANDEMIE, GELDEN DE GENOEMDE VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD!!
Op onze website staat de actuele informatie of  een viering al dan niet doorgaat.

Als u een viering wilt bijwonen, dan moet u zich vooraf PER MAIL OF TELEFONISCH AANMELDEN!   

 

Zondag 18 oktober: 20e zondag na Pinksteren( 3e toon ) Feestdag van de Heilige Lucas is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke LiturgieCelebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

In het evangelie van deze zondag horen we hoe Jezus een rouwstoet tegenkomt bij het plaatsje Naïn. Een dode jongen wordt uitgedragen, de enige zoon van een vrouw die weduwe is. Het treft hoe Jezus vol medelijden bewogen is om deze moeder. In de situatie van die tijd was zo’n vrouw tot de bedelstaf gedoemd, een zoon was een kostwinner. Vanuit die diepe bewogenheid wekt Jezus deze jongen tot leven. Helaas is in het verleden maar al te vaak eenzijdig aan ouders die een kind verloren gezegd: ‘je moet Gods wil aanvaarden’. In dit verhaal voelen we daarentegen het verzet van Godswege tegen de wreedheid van de dood. Als christenen geloven wij dat Jezus door zijn dood de dood heeft overwonnen. Hoewel ons aardse leven kwetsbaar is, en ten dode gedoemd, mogen we blijven uitzien naar de verrijzenis.

 

Zondag 15 november: 24e Zondag na Pinksteren, (7e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke LiturgieCelebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

In het evangelie horen wij over de opwekking uit de dood van het 12-jarige dochtertje van de overste van de synagoge Jaïrus, en tegelijk over de genezing van een vrouw die aan bloedvloeiing lijdt. Jezus is begaan met zieken zoals deze vrouw  en met de ouders van een stervend kind. In deze tijd van de dreiging van Corona wordt duidelijk hoezeer God aan de kant staat van hen die het virus bestrijden en die zieken proberen te genezen. God is een God van levenden, niet van doden, zegt Jezus elders in het evangelie. Ziekte en dood behoort bij onze sterfelijke menselijke natuur. God is ons in Jezus zozeer nabij gekomen dat duidelijk wordt dat God ons wil redden uit deze sterfelijkheid, zelfs als wij daadwerkelijk gestorven zijn. Wij mogen blijven uitzien naar verrijzenis, in welke vorm dan ook. Ook al in dit leven als wij door alles wat dood en doods is terneergedrukt worden.

  

Zondag 20 december: Zondag voor Kerstmis, (4e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke LiturgieCelebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Op deze zondag voor Kerstmis vermeldt de evangelist Mattheüs de lijst van namen van de voorouders van Jezus. Het zijn drie maal veertien geslachten. Het getal veertien is een cijfercode voor het woord David. De medeklinkers hebben volgens hun rangschikking in het Hebreeuwse alfabet namelijk 14 letters. Jezus is als het ware de super David, David in de derde macht. De joodse verwachting van een ideale leider die recht en vrede zal schenken wordt in Jezus vervuld.

 

Zaterdag 26 december: 2e Kerstdag  (Synaxis van de  Moeder Gods) 
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Iwan Osseweijer

Synaxis betekent liturgische samenkomst en is de aanduiding van de vieringen die daags na een groot feest gehouden worden. Dan wordt er altijd een belangrijk figuur van dat grote feest speciaal belicht. Voor Kerstmis is dat de Moeder Gods. Door haar is Christus ter wereld gekomen. Zij schenkt haar Zoon aan ons allen als onze Verlosser. Daarom wordt zij op deze tweede kerstdag bijzonder geëerd. Maar de lezingen zijn van de eerste Kerstdag: het evangelie vertelt over de wijzen uit het Oosten die de pasgeboren koning Jezus in Bethlehem gaan bezoeken en vereren in tegenstelling tot de paranoïde koning Herodes die boze bedoelingen heeft.

                                             ------------------------------------


Samenstelling bestuur 
Wegens omstandigheden is in september onze penningmeester Albert Mennes teruggetreden uit het bestuur van Wladimirskaja. Het bestuur dankt Albert voor zijn getoonde inzet. Ook de vernieuwing van onze website is het resultaat van zijn inspanningen.
Inmiddels heeft George Bruinaars zich bereid verklaard om de taak van penningmeester weer op zich te nemen. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

 

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:

Dorine Sweere, tel. 06-50431561   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wekelijkse overwegingen in Coronatijd                                                                Op onze website: byzantijnsekapelutrecht.nl kunt u in deze Coronatijd onder het kopje overwegingen wekelijkse een overweging lezen, die vader Paul Brenninkmeijer schrijft bij het evangelie van de zondag.

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening 
NL13 INGB 0004 5829 39 t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen

 

KERKBERICHT NR. 3a-2020

Zondag 20 september is er een viering van de Goddelijke Liturgie,
om 10.30 uur in de H. Johannes - H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, te Utrecht
Celebrant: vader Paul Brenninkmeijer, diaken Wim Tobé

Op 20 september 2020 zal er, na ruim een half jaar, weer een viering zijn van de Goddelijke Liturgie in de Johannes Bernardus kerk. Wel onder strikte corona voorschriften. Dit betekent dat er een beperkt aantal bezoekers mogen zijn. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand, biedt de Johannes Bernardus kerk ruimte aan ca. 30 bezoekers. Ook zal de viering een sober karakter hebben. Er mag alleen zacht gereciteerd worden door de priester, diaken en lezer. Ook is er een minimale bezetting van het koor (4 zangers). De communie zal niet onder twee gedaanten, maar alleen met geconsacreerd brood zijn.
Er zijn geen prosfores; gebedsintenties kunt u vooraf per mail opgeven. En uiteraard zijn er hygiënische maatregelen van kracht. In de bijlage vindt u een flyer met een overzicht van alle maatregelen. We rekenen bij dit alles op uw begrip.
Als gastgemeenschap moeten en willen we de regels volgen die de Johannes Bernarduskerk voor zichzelf en voor huurders van de kerk heeft opgesteld. Regels die bedoeld zijn om het gevaar van besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Ondanks de beperkingen die dat geeft, zijn we heel blij dat we toch de Goddelijke Liturgie volgens de Byzantijnse ritus weer kunnen houden in Utrecht.

20 september is de Zondag na de Kruisverheffing. Op maandag 14 september wordt het feest van Verheffing van het Heilig Kruis gevierd, het hoogfeest dat terug gaat tot de kerkwijding in het jaar 335 van de basiliek van het Heilig Graf in Jerusalem, op de plaats waar het lichaam van Christus te rusten was gelegd tussen zijn kruisdood en verrijzenis. De eerste zondag na 14 september heet Zondag na Kruisverheffing. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch: Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.

Als u naar deze viering wilt komen moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan via het reserveringsformulier dat op de homepage staat van onze website www.byzantijnsekapelutrecht.nl, of via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt evt. ook bellen naar onze secretaris, Dorine Sweere, tel. 06-50431561. Bij overtekening (meer dan 30 aanmeldingen) staat u voor de viering in oktober bovenaan.
U wordt verzocht om terplekke nog een gezondheidsverklaring ondertekenen. We vragen u op tijd aanwezig te zijn. En de aanwijzingen van de begeleiders strikt op te volgen. Mocht u zich hebben opgegeven maar vlak voor 20 september toch klachten krijgen, laat u ons dat dan aub weten. Dan kunnen we nog iemand anders benaderen die op de reservelijst staat.

Terugblik samenkomst 23 augustus
Op 23 augustus jl. hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst op het landgoed Rhijnauwen. Er waren 31 leden van onze gemeenschap aanwezig en ieder was verheugd elkaar na zo een lange tijd weer te kunnen zien en spreken. Vader Paul hield een toespraak met een gebed, waarin hij om Gods steun vroeg voor de in april overleden voorzitter Fons van Bosbeek en de zieken in onze gemeenschap. Ook werd George Bruinaars in het zonnetje gezet vanwege zijn langdurige en essentiële bijdragen aan onze gemeenschap en aan het bestuur van Wladimirskaja, als voorzitter en later als penningmeester. 

Het afgelopen half jaar had onze gemeenschap geen inkomsten, maar wel uitgaven. 
Een vrijwillige bijdrage is daarom zeer welkom op rekening: 
NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja

Kerkbericht nr. 3-2020

Geen viering 16 augustus
Het bestuur is nagegaan of en wanneer we weer vieringen kunnen houden. Na overleg met de locatieraad van de Johannes Bernardus kerk wordt echter duidelijk dat we ook in augustus nog niet in de Johannes Bernardus terecht kunnen. Onder het huidige Corona-protocol is in deze kerk geen koorzang mogelijk (ook niet met 4 stemmen) en de wc's zijn nog steeds gesloten. Dat we niet kunnen zingen in de kerk heeft ook te maken met de hoogte van de kerk. Het pre-advies van het Koornetwerk Nederland aan het RIVM is dat elke zanger 10m3 ruimte om zich heen moet hebben: men moet minimaal 3 meter van elkaar staan bij een hoogte van de kerk van 4 meter. Dat lukt dus niet in de Johannes Bernardus kerk. We hebben besloten dat we dus in ieder geval GEEN viering hebben in augustus 2020.

In afwachting van een verdere versoepeling van de richtlijnen (o.a. van de eisen die gesteld worden aan kerkzang) hopen we dat de viering op 20 september wel doorgang kan vinden. Waar mogelijk zullen we zoeken naar alternatieven. We mailen u hierover begin september.

Ziekenboeg
Met vader Paul gaat het goed! De operatie van de stenose aan de ruggenwervels is geslaagd en vader Paul begint nu aan een traject van revalidatie. Dat gaat zeker 6-8 weken duren. Het goede nieuws is dat vader Paul weinig pijn heeft en thuis kan revalideren.

Hans Webbers is inmiddels ook geopereerd aan blaaskanker. De laatste onderzoeken wijzen uit dat niet alle tumorweefsel verwijderd kon worden. Hans gaat nu een periode van bestraling in. Wij vragen uw gebed voor Hans  en Aagje in deze moeilijke tijden.

Website

De website van Wladimirskaja www.byzantijnsekapelutrecht.nl is in mei gedurende een aantal dagen vanwege een hack uit de lucht geweest. Onze penningmeester Albert Mennes is hier intensief mee aan de slag gegaan. Albert heeft de website veel beter beveiligd en ook een nieuw, eigentijds ontwerp gegeven. Inmiddels is de website in nieuwe vorm weer beschikbaar.
Albert Mennes wordt de beheerder van de website (dus geen uitbesteding meer) en Henk Kanters en Hans Webbers zorgen ervoor dat artikelen worden geplaatst. Het bestuur blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

Vacature voorzitter

Sinds het overlijden van Fons van Bosbeek in april bestaat het bestuur van Wladimirskaja uit drie leden (aangevuld met vader Paul als adviseur). Dorine Sweere combineert nu tijdelijk het secretariaat met het voorzitterschap. Dit is een kwetsbare noodoplossing die niet moet blijven duren! We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. We zoeken iemand die vertrouwd is met de Byzantijnse liturgie en die een verbindende rol weet te vervullen zowel binnen onze gemeenschap, als extern naar de instellingen en mensen  met wie Wladimirskaja samenwerkt. Heeft u suggesties? Laat het ons weten.

Jaarvergadering
Ook onze jaarvergadering, die gepland stond na de viering van 19 april, is er vanwege de corona-crisis bij ingeschoten. Eerder stuurden wij u al het sociaal jaarverslag en financieel jaarverslag over 2019; beide staan ook vermeld op de website onder het hoofdstuk ‘bestuur’. Ons voorstel is deze jaarverslagen verder per email af te handelen. Als u vragen of opmerkingen heeft bij het sociaal of financieel jaarverslag 2019, wilt u dan ons hierover mailen? In een volgend kerkbericht zullen we dan de vragen en antwoorden hierop opnemen.

Landelijke dag
Dit jaar zou de byzantijnse gemeenschap Gruzinskaja uit Eindhoven in oktober de landelijke Pokrof-dag organiseren. Gruzinskaja en de landelijke instelling Pokrof hebben echter in verband met de coronacrisis besloten om dit jaar de landelijke dag af te gelasten. De Eindhovense gemeenschap is bereid om de organisatie van de landelijke dag in 2021 op zich te nemen.

Ontmoetingsmoment
We zijn aan het onderzoeken of we, met de mensen uit onze gemeenschap die daar behoefte aan hebben, rond de derde zondag van augustus ergens in een restaurant of op een terras koffie met elkaar kunnen drinken om elkaar – na lange tijd - weer te zien en bij te praten. Dit in de directe omgeving van Utrecht en met inachtneming van de 1,5meter regels. We houden u hiervan op de hoogte!

Kerkbericht nr. 2-2020

Christós voskrése!
Vo-ísstinnu voskrése.silhouet.22

In het laatste, extra Kerkbericht van 22 maart jl. vermeldden we dat vanwege de coronacrisis, dit jaar de viering van de Goddelijke Liturgie met Pasen helaas geen doorgang kan vinden. Inmiddels hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat in ieder geval tot en met 1 juni geen kerkvieringen gehouden mogen worden waarbij publiek aanwezig is. Dit betekent dus ook dat onze viering op Tweede Pinksterdag niet doorgaat.
We hopen dat spoedig bekend wordt vanaf wanneer er weer wel vieringen gehouden mogen worden en onder welke voorwaarden. We zullen u zodra dit bekend is informeren.

Uitstel jaarvergadering
Dit jaar stond de jaarlijkse vergadering met de deelnemers van onze gemeenschap, later dan gebruikelijk, gepland op zondag 19 april, na afloop van de viering. Vanzelfsprekend gaat ook deze jaarvergadering niet door. We verwachten nu dat we deze jaarvergadering in het najaar kunnen houden. U ontvangt hierover bericht. In de bijlagen bij dit Kerkbericht vindt u al wel de jaarrekening van Wladimirskaja over 2019 en de begroting voor 2020; deze begroting dateert overigens nog van vóór de coronacrisis. De jaarrekening is goedgekeurd door de kascontrolecommissie en deze week ontvingen we ook de goedkeuring door het Aartsbisdom, aan wie wij de jaarrekening moeten overleggen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben bij de jaarrekening 2019 of de begroting 2020, dan vragen wij u deze te mailen naar het secretariaat. We zullen dan schriftelijk hierop reageren.
Het sociale jaarverslag over 2019 stuurden wij u al toe in het eerste Kerkbericht van dit jaar. Het staat ook op onze website, waar u het kunt nalezen.

Onderling contact
Het rechtstreekse contact tijdens de gezamenlijke vieringen en het koffie drinken valt nu weg. Terwijl op die momenten onze onderlinge verbondenheid juist zo groot en voelbaar is. We zijn uiteraard voor u telefonisch bereikbaar als u behoefte heeft aan contact. U kunt bellen met

  • vader Paul Brenninkmeijer: 030-2626442
  • Dorine Sweere: 06-50431561.

Het is natuurlijk ook fijn als leden van onze Byzantijnse gemeenschap elkaar bellen of een mail sturen, gewoon om te vragen hoe het met hem/haar gaat in deze crisis. Dan heb je veel kans op mooie uitwisselingen. Bovendien kan je elkaar dan niet besmetten met het corona-virus, maar wél met het ‘bemoedigings-virus’ en daar is héél veel behoefte aan.


Lief en leed
Voor wie daar prijs op stelt, kunnen we in het Kerkbericht een persoonlijke boodschap opnemen. Stuurt u hiervoor een mailtje naar het secretariaat.
Hermann Sleeuwenhoek laat ons weten dat het op Tweede Paasdag 25 jaar geleden is dat hij de Myron Zalving heeft ontvangen. Nog steeds kijkt hij hier met dankbaarheid op terug. Wij hopen dat Hermann nog lang acoliet mag zijn in onze gemeenschap. Zijn behandeling in het UMC, die was uitgesteld, vindt nu plaats op 15 april a.s.

Bericht van de penningmeester
U hebt ongetwijfeld kennis genomen van de vele berichten van de overheid en andere organisaties over de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het corona-virus. Ook de berichten van de R.K. bisschoppen over het annuleren van alle vieringen en bijeenkomsten zult u hebben vernomen.
Door al deze maatregelen kan het collectemandje niet meer rondgaan, in ieder geval niet zolang onze kerk gesloten zal zijn. U kunt onze gemeenschap helpen om deze uitzonderlijke periode door te komen door uw digitale collecte-bijdrage over te maken naar de Gemeenschap Wladimirskaja, NL13INGB 0004582939 o.v.v. collecte. Hartelijk dank daarvoor.

Wekelijkse overweging vader Paul
Tijdens de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn, zal vader Paul elk weekend een overweging/preek maken die op onze website te lezen is. Zijn preek voor Pasen vindt u, zoals gebruikelijk, op onze website onder de rubriek Overwegingen.
De preken van de afgelopen weken kunt u in het archief nalezen.

Chevetogne
De Byzantijnse vieringen in Chevetogne kunt u via de webcast van de abdij rechtstreeks, maar ook later nog beluisteren. 

  • Ook de abdij van Chevetogne wordt financieel getroffen door de corona-crisis. Omdat het gastenverblijf gesloten is, evenals de winkel, mist het klooster een belangrijke bron van inkomsten. U kunt het klooster steunen door een financiële bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL64INGB0005311742 t.n.v. Stichting Benedictus. Namens de monniken hartelijk dank!