KERKBERICHTEN NUMMER 2, april - juni  2024

Zondag 21 april: vierde zondag van Pasen
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Het evangelie van Johannes 5.1-13 vertelt over de genezing van een verlamde. Daarom heet deze zondag de zondag van de verlamde man. Wij kunnen ons als mensen, levend in deze complexe maatschappij vaak machteloos voelen. Wat kunnen we op ons eentje uitrichten tegen de opwarming van de aarde, met alle kwalijke gevolgen voor het leefmilieu. Hoe kan er voor onze kinderen nog een leefbare wereld blijven? De Verrezen Christus wil ook ons oprichten uit die verlammende machteloosheid. Daardoor kunnen we eenvoudig leven en gelukkig zijn met datgene dat voor ons voorhanden is, hoeven we niet altijd mee te gaan in de jacht naar meer consumptie, en kunnen we delen met mensen die het veel minder hebben dan wijzelf.

Aan het einde van deze viering is er een Litia, een gebed voor de overledenen van onze Byzantijnse gemeenschap. (Als u een overledene uit onze gemeenschap wilt laten vernoemen, kunt u dit vooraf mailen naar het secretariaat).


Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

In de lezing uit het boek van de Handelingen horen we over de nederdaling van de heilige Geest over de apostelen. Daaruit blijkt dat de Heilige Geest hen uit de beslotenheid in beweging brengt. Een beweging die de wijde wereld ingaat, en uiteindelijk in het verhaal van het talenwonder mensen van over de hele wereld bereikt. Op de icoon van de nederdaling van de H. Geest is dan ook onder in de icoon een gekroonde grijsaard geschilderd die de wereld ( in het Grieks kosmos ) voorstelt. Deze kosmos-figuur heeft een witte doek in de hand waarop twaalf boekrollen geschilderd zijn: via de apostelen en evangelisten bereikt de blijde boodschap van hoop en liefde in de wereld, ook buiten de zichtbare kerk.
Dat moet ons van de ene kant tot missionaire mensen maken, die de vreugde van het evangelie uitdragen en van de andere kant zal het ons als christenen   bemoedigen. Want er is meer ontvankelijkheid voor deze boodschap dan wij vaak denken.

  

pinksteren.jpg

 

 

Zondag 16 juni: vierde zondag na Pinksteren
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

In het evangelie van deze zondag wordt verteld over een heidense legeroverste die ernstig bezorgd is over zijn zieke knecht. Hij blijkt erg op deze man gesteld te zijn. En zo richt hij zich tot Jezus, in het vertrouwen dat Jezus deze ernstig zieke man kan genezen. Hij vertelt Jezus dat zijn bevelen als legerhoofdman altijd worden gehoorzaamd, zo zal ook de macht van Jezus groot genoeg zijn om zijn geliefde knecht op bevel van Jezus weer gezond te maken. Het is verwonderlijk dat een heiden zo veel geloof toont. We kunnen allemaal van hem leren.

Deze zondag vieren we ook de feestdag van de patrones van onze gemeenschap, de Moeder Gods van de icoon van Wladimir.

 

KERKBERICHTEN NUMMER 1, januari - april  2024

Zondag 21 januari: zondag van de Farizeeër en de Tollenaar (1e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie  Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

De kerk wil ons nu al voorbereiden om straks de grote Vasten in de goede gesteltenis te beleven. De tollenaar die God nederig om vergeving vraagt geeft het goede voorbeeld. In tegenstelling tot de zelfvoldane Farizeeër. Nederigheid is ook de gesteldheid waarmee wij elke zondagsviering de geloofsbelijdenis zingen. In de preek wordt deze zondag extra aandacht aan de geloofsbelijdenis gegeven. Geloven is iets persoonlijks, we zingen en zeggen ‘ik geloof’, maar we doen dit wel samen. Geloven doe je niet op je eentje. We helpen elkaar om standvastig te blijven in ons geloof.


Zondag 18 februari: eerste zondag van de Vasten
(5e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie. 
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Op deze eerste zondag van de vasten vieren wij de overwinning van de orthodoxie na de iconenstrijd, door het 7e algemene concilie van 787. Omdat God in Jezus mens is geworden mag zijn beeltenis geschilderd en vereerd worden. God zelf, de Vader, mag niet worden afgebeeld. Ook heiligen die door hun leven op Christus gingen lijken mogen worden op iconen worden geschilderd en zo vereerd. De iconen zijn een heel belangrijk middel in onze geloofsbeleving. Zij maken wat wij in ons geloof vereren concreet. Ook deze zondag zal wederom gepreekt worden over de geloofsbelijdenis.
Na afloop van deze viering is er ledenvergadering.


Zaterdag 16 maart
is er om 16.00 uur een Byzantijnse Vespers in de Augustinuskerk, Oude Gracht 69 Utrecht 
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Koor van de Utrechtse gemeenschap Wladimirskaja
De gerestaureerde Augustinuskerk in Utrecht is, na 8 jaar gesloten te zijn geweest, sinds kort weer open. Ter ere van de heropening worden dit jaar tal van activiteiten in de Augustinuskerk georganiseerd, waaronder een serie vespers in de vastentijd. Vespers kunnen een verdieping geven aan de beleving van de vastentijd. Zaterdag 16 maart vieren we in een Byzantijnse ritus de vooravond van de vijfde vastenzondag, de zondag van Maria van Egypte.

NB: zoals toegelicht in het laatste kerkbericht van 2023, is er op de derde zondag in maart (17 maart) géén Goddelijke Liturgie


Maandag 1 april Tweede Paasdag 
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Iwan Osseweijer

`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen die zijn in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: 'Christus is Verrezen!', en als antwoord: 'Ja, waarlijk verrezen!'